№ 5 19.03.2020 ел
Сосновка авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 28 номерлы «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Сосновка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 4 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге Советының 2012 елның 24 декабрендәге 53 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге составына керүче Троицкий торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге составына керүче Троицкий торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 2 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге составына керүче Тетвель торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге составына керүче Тетвель торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 2 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге составына керүче Тавель торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге составына керүче Тавель торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында кара

Скачать
№ 2 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге составына керүче Благодатная торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 15 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге составына керүче Благодатная торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 24 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 15 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 19 2019 елның 20 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 17 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 17 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 16 2019 елның 25 июленнән
Сосновка авыл җирлеге Советының 2005 елның 30 декабрендәге 12 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 14 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 13 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 24 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 15 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 16 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 7 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 3 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Сосновка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 30 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
Сосновка авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 13нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 28 от 19.12.2018
Сосновка авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 14нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 27 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Сосновка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать