№ 4 27.03.2020 ел
2020 елда Сосновка авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләү тәртибен раслау турында

Скачать
№ 1А 01.02.2020 ел
Сосновка авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 31 гыйнварындагы 1 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 32 2019 елның 29 ноябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 30 сентябрендәге 26 номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына ...

Скачать
№ 26 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 24 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 10 гыйнварындагы 8 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 1 от 31.01.2019 г.
Сосновка авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать