№ 32 2019 елның 29 ноябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 30 сентябрендәге 26 номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына ...

Скачать
№ 26 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 24 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 10 гыйнварындагы 8 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 1 от 31.01.2019 г.
Сосновка авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать